Dokumenti i strategije Grada

STATUT GRADA KASTVA

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

STRATEGIJA RAZVOJA “KASTAV PAMETNI GRAD” 2017.-2022.

Cilj ove Strategije je omogućavanje sustavnog i integriranog pristupa razvoju pametnog grada s ciljem osiguravanja više razine kvalitete i standarda života za sve dionike razvoja Grada Kastva. Ostvarivanjem postavljenih ciljeva Strategije i uspješnom implementacijom pametnih rješenja, Grad Kastav postići će iskorak u ključnim područjima djelovanja – pametno društvo, pametna infrastruktura i pametno upravljanje te izvršiti svoje pozicioniranje na regionalnoj mapi pametnih i kreativnih gradova.

Strategija razvoja Kastav – pametni grad 2017-2022.

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA KASTVA 2016.-2020.

Program ukupnog razvoja Grada Kastva (U daljnjem tekstu PUR Grada Kastva) je planski dokument razvoja Grada Kastva u kojem se određuju lokalni razvojni pravci uzimajući u obzir sva obilježja, prednosti i ograničenja područja kako bi se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja

PUR Grada Kastva sastoji od dvije međusobno povezane cjeline, od čega je prva Analiza postojeće situacije područja, a druga Strategija razvoja područja.

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Kastva – utvrđuje osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Kastva u 2020. godini.

Plan operativne provedbe – 2020.

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kastva – definira sve raspoložive resurse i subjekte u zaštiti od požara te je izrađen u skladu s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Plan aktivnog uključenja subjekata – 2020.

Plan aktivnosti zaštite od požara – definira: Ustroj motriteljsko – dojavne službe i izviđačko preventivne ophodnje, Plan motrenja i ophodnji, Ustroj, uvjeti i način korištenja teške građevinske mehanizacije, Financiranje

Plan aktivnosti ZOP – 2020
Zaključak ZOP – 2020

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih tijela i organizacija uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Plan aktivnog ukljucenja subjekata zastite od pozara 2019

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara definira sve raspoložive resurse i subjekte u zaštiti od požara te je izrađen u skladu s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

Plan operativne provedbe – zastita od pozara 2019.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRAD KASTAV 2019

Službene objave

Ostali dokumenti

TitleCategoriesLinkdoc_categories_hfilter
odluka-o-financiranju-programa-obvezne-predskole-pdfGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
godina-i-broj-1-petak-01-veljace-2019-godine_0-pdfGodina I. Broj 1, Službene novine grada Kastva – 2019. godinaPreuzmigodina-1-broj-1 sluzbene-novine-grada-kastva-2019-godina
sporazum-o-prijateljstvu-i-suradnji-izmedu-grada-kastva-i-opcine-travnik-pdfGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
odluka-o-imenovanju-clana-strucnog-vijeca-centra-za-poljoprivredu-i-ruralni-razvoj-primorsko-goranske-zupanije-pdfGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
godina-ii-broj-11-petak-13-studenoga-2020-godine-pdfGodina II. Broj 11, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-11 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
3-plan-raspodjele-sredstava-spomenicke-rente-za-2021-godinu-pdfGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
odluka-o-izvrsavanju-proracuna-grada-kastva-za-2021-godinu-docxGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
1-proracun-grada-kastva-za-2021-godinu-i-projekcije-za-2022-i-2023-godinu-pdfGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
godina-ii-broj-12-ponedjeljak-30-studenoga-2020-godine-pdfGodina II. Broj 12, Službene novine grada Kastva - 2020. godinaPreuzmigodina-2-broj-12 sluzbene-novine-grada-kastva-2020-godina
Skip to content